MỞ XOANG TỦY VÀ CẤU TRÚC GIẢI PHẪU TRONG NỘI NHA (PHẦN 1)

Kết quả điều trị nội nha và mở xoang tủy thành công hay không phụ thuộc vào 3 yếu tố: 1) Làm sạch và tạo hình ống tủy 2) Khử khuẩn 3) Trám kín hệ thống ống tủy Mặc dù không thể quyết định được trong 3 nhân tố trên cái nào quan trọng nhất. …

Đọc tiếp

MỞ XOANG TỦY VÀ CẤU TRÚC GIẢI PHẪU TRONG NỘI NHA (PHẦN 4)

Răng cối lớn một hàm dưới Mở xoang tủy nhìn chung răng cối lớn một hàm dưới có 2 chân phân biệt hình tròn hay thường là elip, ống tủy ở chân xa (hình 11.106) và 2 ống tủy ở chân răng gần. Trong 90% trường hợp chúng đổ ra 2 lỗ chóp khác nhau …

Đọc tiếp

PHƯƠNG PHÁP TẠO KHOẢNG TRONG CHỈNH NHA PHẦN CUỐI

Tạo khoảng trong chỉnh nha: Dựng trục răng sau nghiêng Tạo khoảng trong chỉnh nha, các răng sau bị nghiêng luôn chiếm nhiều khoảng trống hơn. Các răng cối lớn có khuynh hướng nghiêng gần khi răng cối sữa thứ hai bị mất sớm hoặc bị sâu răng ở mặt xa không được phục hồi …

Đọc tiếp

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí