Quyết định chiều dài làm việc và cách xác định điểm chóp cuối cùng (Phần 1)

Việc xác định chiều dài làm việc Một trong những điều cốt yếu quyết định sự thành công của điều trị nội nha. Tuy nhiên, điều cần thảo luận đó là xác định điểm chóp cuối cùng của ống tủy chân răng ở đâu khi sửa soạn ống tủy và trám bít. Cuộc tranh luận …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí