Các quy luật mở tủy trong điều trị nội nha hiện nay

Quy luật trong điều trị nội nha, quá trình nghiên cứu trên 500 buồng tủy, Krasner và Rankow phát hiện ra rằng đường nối men – cement (CEJ) là điểm mốc giải phẫu quan trọng nhất cho việc xác định vị trí của buồng tủy và các lỗ ống tủy. Nghiên cứu đã chứng minh một giải phẫu cụ thể và hằng định của sàn tủy. Những tác giả này đã đề xuất các quy luật của giải phẫu buồng tủy giúp Bác sĩ lâm sàng xác định số lượng và vị trí các lỗ ống tủy trên sàn buồng tủy.

CÁC QUY LUẬT MỞ TỦY

– Quy luật trung tâm.

– Quy luật đồng dạng.

– Quy luật đổi màu.

– Quy luật đối xứng.

– Quy luật vị trí lỗ tủy.

QUY LUẬT TRUNG TÂM

1. Quy luật: “Buồng tủy của mỗi răng thì nằm ở trung tâm của răng ngang đường nối men – cement (CEJ)”.

2. Hiệu quả:

– Hướng dẫn cho việc bắt đầu mở tủy

– Xác định được vị trí của buồng tủy.

– Xác định được vị trí đặt mũi khoan mở đường vào buồng tủy

Các quy luật mở tủy trong điều trị nội nha QUY LUẬT TRUNG TÂM

QUY LUẬT ĐỒNG DẠNG

1. Quy luật: “ Thành của buồng tủy thì đồng dạng với hình dạng bên ngoài của thân răng ở ngang độ cao của CEJ”.

2. Hiệu quả: Giúp có thể mở rộng lỗ mở tủy đúng cách.

Các quy luật mở tủy trong điều trị nội nha QUY LUẬT ĐỒNG DẠNG

Xem thêm: Hệ thống ống tủy

Xem thêm: Lấy buồng tủy.

QUY LUẬT ĐỔI MÀU

1. Quy luật: “ Màu của buồng tủy thì luôn luôn đậm hơn màu của thành bên”.

2. Hiệu quả:

– Thấy được các đường nối sàn – thành buồng tủy (có phần màu sáng và màu đậm hơn gặp nhau).

– Xác định việc mở tủy hoàn tất: khi có thể thấy đường nối sàn – thành buồng tủy trong toàn bộ chu vi sàn buồng tủy.

Các quy luật mở tủy trong điều trị nội nha QUY LUẬT ĐỔI MÀU

QUY LUẬT ĐỐI XỨNG

Quy luật trong điều trị nội nha : Ngoại trừ răng hàm lớn hàm trên

– Quy luật 1: “Lỗ tủy chân răng cách đều đường vẽ theo hướng gần – xa xuyên qua tâm sàn tủy”.

Các quy luật mở tủy trong điều trị nội nha QUY LUẬT ĐỐI XỨNG 1

– Quy luật 2: “Lỗ tủy chân răng nằm trên đường vuông góc với đường vẽ theo hướng gần – xa xuyên qua tâm sàn tủy”

QUY LUẬT ĐỐI XỨNG 2

QUY LUẬT VỊ TRÍ LỖ TỦY

Quy luật 1: “Lỗ tủy chân răng luôn luôn nằm trên đường nối sàn – thành buồng tủy”.

Quy luật 2: “Lỗ tủy chân răng nằm tại đỉnh của đường nối sàn – thành buồng tủy”. Các quy luật đối xứng và vị trí lỗ tủy cho phép ta xác định được chính xác vị trí và số lượng lỗ tủy chân răng cần tìm.

QUY LUẬT VỊ TRÍ LỖ TỦY

Nguồn: Krasner P, Rankow HJ: Anatomy of the pulp chamber floor. J Endod 30(1):5, 2004.

#điềutrịnộinha #nộinha

Công ty Anh & Em.

Bài đăng lần đầu ngày: 21 Tháng Sáu, 2019 @ 4:00 chiều

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí