RADIO 4 DENTAL SỐ 5 – THỬ NGHIỆM TUỶ RĂNG

Thử nghiệm tuỷ liên quan đến quá trình phát hiện đáp ứng của các tế bào thần kinh cảm giác của tuỷ răng. Thử nghiệm kích thích tủy răng bằng nhiệt hoặc điện nhằm thu được đáp ứng chủ quan của bệnh nhân (chẳng hạn như nhằm xác định xem liệu thần kinh tuỷ răng …

Đọc tiếp

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí