Điểm và Mốc trên phim Xquang nha khoa Cephalo mặt bên

Các định nghĩa chính xác về điểm và các số đo được sử dụng trong phim Xquang nha khoa cephalometric hiện thời là rất quan trọng giúp cải thiện việc thực hành lâm sàng. Việc chấp nhận rộng rãi các định nghĩa sẽ cho phép các bác sĩ lâm sàng từ những trường học về chỉnh nha khác nhau liên hệ và hiểu nhau nhiều hơn. Tất cả các định nghĩa đều nhằm mục đích dễ hiểu và đôi khi có thể khác nhau với một phân tích cụ thể nào đó.

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí