Series tự học chỉnh nha: phim sọ nghiêng (phần 1)

Để định vị các điểm trên phim sọ nghiêng, chúng ta sẽ sử dụng một phần mềm để hỗ trợ đo phim: phần mềm DentalCAD. Đây là một phần mềm tương đối đơn giản, cho kết quả “đủ dùng” để chúng ta có thể nhanh chóng thực hiện đo đạc và chẩn đoán trên phim.

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí