Phân tích phim Cephalometric

Phim Cephalometric là một phương pháp tiêu chuẩn để tái tạo lại hình ảnh sọ mặt, rất hữu ích trong việc đo đạt sọ và phức hợp vùng mặt. Vì vậy hình ảnh phim thu được gọi là cephalogram. Phim Cephalometric xuất phát ban đầu từ việc đo sọ não. Trong nhiều năm, các chuyên […]

Read more

Series tự học chỉnh nha: phim sọ nghiêng (phần 2)

Tự học chỉnh nha: phim sọ nghiêng (phần 2). Phân tích các phim Cephalometric – Phân tích răng, các tình trạng của phim và các kỹ thuật khu đọc phim.

Read more