Phân tích phim Cephalometric

Phim Cephalometric là một phương pháp tiêu chuẩn để tái tạo lại hình ảnh sọ mặt, rất hữu ích trong việc đo đạt sọ và phức hợp vùng mặt. Vì vậy hình ảnh phim thu được gọi là cephalogram. Phim Cephalometric xuất phát ban đầu từ việc đo sọ não. Trong nhiều năm, các chuyên …

Đọc tiếp

RELAX. ENJOY.

Nộp CV của bạn

Đăng ký sửa tay khoan miễn phí